COL·LEGI LA IMMACULADA

Menú secundario

Informació general de Educació Infantil

Notícies del col·legi
Renovació parcial Consell Escolar
Octubre 2018

Funcions del Consell Escolar:

·        Participar en l'aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions.

·        Participar en l'aprovació de la programació general anual, la memòria, les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre.

·        Participar en l'aprovació de beques per l'alumnat.

·        Avaluar l'aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de documents de gestió del centre.

·        Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes.

·        Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.

·        Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars complementàries i d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.

·        Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l'evolució del rendiment escolar.

·        Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn.

·        Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

 

Composició del Consell Escolar

·        1 director pedagògic.

·        3 representants de la titularitat del centre.

·        4 representants dels professors.

·        4 representants dels pares i mares (1 de l'AMPA i 3 d'elegits/des).

·        2 alumnes (a partir del primer curs d'ESO).

·        1 representant del personal no docent.

·        Un/a representant del personal d'administració i serveis del centre.


Eleccions als Consells escolars

Les eleccions per a la constitució ó inicial o la renovació parcial dels membres del Consell Escolar, les convoca la direcció del centre amb un mínim de quinze dies hàbils d'antelació a la data de realització de les votacions. El director o la directora de cada centre ha d'organitzar accions per impulsar la participació del diferents sectors de la comunitat educativa.

Tenen dret a votar per elegir els representants:

·        Dels pares i les mares, el pare i la mare de cada alumne/a escolaritzat/ada en el centre o, si és el cas, els seus tutors legals.

·        De l'alumnat, tot l'alumnat a partir de l'educació secundària obligatòria.

·        Del professorat, tots els professors que integren el claustre.

·        Del personal d'administració i serveis, tot el personal d'administració i serveis que presta serveis al centre.

 

Els membres del Consell Escolar són escollits per quatre anys. Cada dos anys es renova la meitat dels membres representants del professorat i la meitat dels membres representants de l'alumnat i dels pares d'alumnes.

La vacant que es produeix en el Consell Escolar és ocupada pel procediment establert al reglament de règim intern del centre. Si aquest no ho preveu, és ocupada pel següent candidat/a més votat/ada en les darreres eleccions. El nou membre s'ha de nomenar pel temps que restava de mandat a la persona que ha causat la vacant. Si no hi ha més candidats per cobrir-la, aquesta queda sense cobrir fins a la propera renovació del Consell Escolar.

Renovació parcial dels membres curs 18-19:

Els membres que s'han de renovar són els següents:

·        2 representants de mestres

·        1 representant de famílies

El calendari d'aquest procés amb les dates més significatives és el següent:

1.      De dia 16 a dia 19 d'octubre, tothom pot consultar el cens electoral publicat a l'escola i fer-ne les observacions oportunes a secretaria.

2.      Dia 23 d'octubre farem la publicació definitiva dels cens.

3.      Fins dia 26 d'octubre, serà el termini per a la recepció de candidatures. Cal que les adreceu per escrit a la secretaria del centre. Podeu demanar un model per a complimentar.

4.      Dia 5 de novembre, es publicaran les candidatures oficials.

5.      Dia 21 de novembre, eleccions per a docents.

6.      Dia 26 de novembre, eleccions per a pares i mares.

 Anirem informant mitjançant el tauler d'anuncis de l'escola, de tot el procés. No dubteu en consultar-nos davant de qualsevol dubte.

Us recordam la importància de la vostra participació, tant per exercir el vostre dret al vot com per formar part del Consell Escolar de l' escola: Feim escola tots junts!