COL·LEGI LA IMMACULADA

Menú secundario

Informació general de Educació Infantil

Informació de l'etapa de Primària
Assignatures troncals:

Ciències de la Natura
(en llengua catalana)
L'ésser humà i la salut.
Els éssers vius.
Matèria i energia.
Tecnologia, objectes i màquines.

Ciències Socials (en llengua catalana)
El món que ens envolta.
Viure en societat.
Les empremtes del temps.

Matemàtiques (en llengua castellana)
Processos, mètodes i actituds matemàtiques.
Nombres.
La Mesura.
Geometria.
Estadística i probabilitat.

Llengua castellana i literatura
Comprensió escrita.
Comprensió oral.
Expressió escrita.
Expressió oral.

Llengua estrangera - Anglès
Comprensió escrita.
Comprensió oral.
Expressió escrita.
Expressió oral.

Assignatures Específiques:

Religió catòlica (en llengua catalana)
Adquisició de conceptes.
Recerca d'informació, maneig i interpretació de fonts bíbliques.
Reflexió crítica.

Educació artística (en llengua catalana i anglès)
Educació musical
Educació visual i plàstica. (la llengua vehicular serà l'anglès)

Educació física
(en llengua catalana)
El cos: imatge i percepció.
Habilitats motrius.
Habilitats físiques, artístiques i expressives.
Activitat física i salut.
Jocs i activitats esportives.


Assignatures de lliure configuració:

Llengua catalana i literatura
Comprensió escrita.
Comprensió oral.
Expressió escrita.
Expressió oral.

Competències bàsiques:
Competència en comunicació lingüística en llengua castellana.
Competència en comunicació lingüística en llengua catalana.
Competència en comunicació lingüística en llengua anglesa.
Competència matemàtica.
Competències bàsiques en ciència i tecnologia.
Competència digital.
Competències socials i cíviques.
Competència per aprendre a aprendre.
Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor.
Consciència i expressions culturals.


Projectes
Metodologia AMCO (llengua anglesa 4h/setmanal des de 1r fins a 6è EP).

Metodologia EntusiasMAT (1r, 2n, 3r i 4t EP) .
Robòtica (1h/ segons projecte, des de 1r fins a 6è EP).
Projecte de comunicació (1h setmanal, des de 1r fins a 6è EP).
Projecte Talita Kumi (religió 2h/setmanal des de 1r fins a 6è EP).

Sub menu general

Pie Informativo

Diseña y programada por